Světový den životního prostředí

20.05.2010 21:18

Světový den životního prostředí

 

5. červen vyhlásilo valné shromáždění OSN Světovým dnem životního prostředí World Environment Day WED. Poprvé byl vyhlášen v roce 1972 ve Stockholmu na Konferenci OSN o životním prostředí, která znamenala mezník v přístupu k životnímu prostředí ve světovém měřítku. Správně označila hlavní ekologické problémy (vyhlášení UNEP - Programu OSN pro životní prostředí) a vyzvala k okamžitým akcím na jejich řešení jak v jednotlivých státech, tak na mezinárodním poli. Z pohledu ochrany a obnovy životního prostředí je tento den považován za jednu z nejdůležitějších událostí v roce. Stává se příležitostí k zastavení se a zamyšlení nad stavem prostředí a možnostmi jeho ochrany. Pro nevládní organizace představuje možnost oslovit veřejnost a informovat zejména o místních a regionálních problémech. Mezinárodní oslavy se každoročně konají na jiném místě.

 

U příležitosti Světového dne životního prostředí se koná každoročně jednodenní osvětová akce nazvaná EKOFESTIVAL. Cílem EKOFESTIVALU je nenásilnou a zábavnou formou zvýšit informovanost veřejnosti o problematice ochrany přírody, upozornit na základní vazby mezi fungováním přírody a města, poukázat na dopady spotřebitelského chování na životní prostředí a zdraví obyvatel a zároveň nabídnout existující možnosti chování.

 

Chraňte životní prostředí

Životní prostředí a jeho kvalita patří mezi prvořadé zájmy každého z nás. Například na území Prahy je jedinečné početné zastoupení přírodě blízké biotopy, místa, kde se lidské působení doposud neprojevilo příliš negativně. Pražská příroda a krajina poskytuje nezbytný životní prostor pro celou řadu druhů živočichů i květeny včetně chráněných druhů a poskytuje zároveň kvalitní životní prostředí pro běžný život i rekreační vyžití obyvatel Prahy i jejích návštěvníků a turistů. Městské parky, historické zahrady, lesy, stromořadí, zvláště chráněná území, přírodní parky i vodní toky vytvářejí zároveň ojedinělý kolorit města a přispívají k jeho atraktivitě a výjimečné atmosféře. Ale patří z hlediska znečištění ovzduší dlouhodobě mezi nejvíce zatížené oblasti v České republice. Stav ovzduší v Praze je nepříznivě ovlivňován zejména automobilovou dopravou. 

 

Produkce velkého množství odpadů a následné nakládání s nimi je v současnosti problémem všech obcí ve světě. Také nadměrný hluk je obdobně jako znečištění ovzduší jedním z nejzávažnějších faktorů působících negativně na zdravotní stav obyvatel ve velkých městech. Dlouhodobé působení hlukové zátěže může vedle poruch sluchu vyvolat i řadu dalších onemocnění, jako jsou stres, neurózy, chorobné změny krevního tlaku apod.

 

Kvalita životního prostředí je jedním z řady faktorů, které ovlivňují zdravotní stav obyvatelstva. V České republice je od roku 1994 provozován systém monitorování zdravotního stavu lidí ve vztahu k životnímu prostředí, který se zabývá i dopady stavu životního prostředí na zdravotní stav obyvatel. Výsledky získávané v monitorovaných lokalitách za jednotlivá roční období jsou základem při vytváření časových řad o znečištění složek životního prostředí, výši přívodu cizorodých látek a o zdravotním stavu obyvatel České republiky. Postupné hodnocení takto vznikajících řad umožňuje odpovědně posuzovat trendy a závislosti trvalého či sezónního charakteru, ze kterých mohou vznikat případná doporučení a návrhy na opatření pro rozhodovací sféru v oblasti zdraví a životního prostředí.

 

Stav a trendy vývoje životního prostředí jsou ovlivňovány celou řadou faktorů. Mezi hlavní můžeme zařadit např. dopravu, energetiku, průmyslovou výrobu, spotřebu obyvatelstva, výstavbu aj. Životní prostředí nepříznivě ovlivňují zejména neustále rostoucí automobilová doprava, znečišťuje ovzduší exhalacemi, způsobuje vysokou zátěž obyvatelstva nadměrným hlukem a vyvolává tlak na další zábory půd a růst podílu zastavěných ploch, dále intenzivní komerční výstavba. 

 

Chraňte životní prostředí!!

 

Autor - jessynka