Světový den proti drogám

05.05.2010 18:09

Světový den proti drogám
 
V roce 1987 rozhodlo Valné shromáždění OSN, že 26. červen bude každoročně připomínán jako Mezinárodní den proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi. Ten je příležitostí k posílení mezinárodní spolupráce na řešení drogové problematiky. Současná česká protidrogová politika je postavena na principech tzv. středního proudu drogových politik. Staví na pragmatickém a racionálním přístupu, který si stanovuje realistické a dosažitelné cíle, nikoliv cíle jako společnost bez drog, opírá se o 4 základní pilíře, primární prevenci, snižování rizik, léčbu a resocializaci, vymáhání práva, staví na komplexních a dlouhodobých opatřeních, usiluje o vyváženost co do uplatňování prevence a vymáhání práva, vychází ze současných a ověřených poznatků o drogách a jejich užívání a staví na koordinovaném, interdisciplinárním a mezisektorovém přístupu k užívání drog.
 
Historie obchodu s drogami -
V Československu se nezákonný obchod s drogami rozvinul po první světové válce, v letech 1920-1925, kdy se Československo stalo vzhledem ke své centrální poloze v Evropě významnou tranzitní a cílovou zemí. Tehdejší zákon považoval ilegální obchod pouze za přestupek. Značný význam z hlediska právní úpravy a regulace psychoaktivních látek pak mělo přijetí tzv. opiového zákona v roce 1938. Opiovým zákonem bylo dokončeno zavádění mezinárodních úmluv do československého právního řádu.
 
Mezinárodní kampaň -
Od roku 2007 probíhá mezinárodní kampaň Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) namířená na zvýšení povědomí o drogové problematice a vlivu drog především na mladé lidi. Motto kampaně zní: ovládají drogy tvůj život? Jde o tvůj život. Jde o tvé blízké. Drogy tam nepatří.
Světový den v oblasti drog si klade za cíl společnou komunikací podpořit závazky profesionálů i jednotlivců, které mohou přispět k řešení drogového problému. Má představovat skutečný závazek k praktickému činu, jako je např. zvyšování informovanosti o nelegálních drogách a rizicích spojených s jejich užíváním, souhlas s odpovědným přístupem vůči legálním drogám, alkoholu, léků na předpis, apod. Mají být praktické, kreativní, ale zároveň jednoduché, konkrétní a měřitelné. 
 
Počátky světového dne -
Počátky souvisejí se založením Mezinárodní komise pro opium, jejímž cílem bylo zastavit epidemii šíření opia. Později přijaté úmluvy SN o mezinárodní kontrole drog pomohly dále zaměřit pozornost světového společenství na další výzvy zneužívání drog a snížit negativní dopady drog na jednotlivce, rodiny a celé společnosti. 

Automaty na stříkačky -
Výdejní automaty na stříkačky a další harm reduction materiál fungují s úspěchem v řadě zemí. Jejich cílem je prevence šíření infekčních onemocnění a jsou určeny zejména těm nejrizikovějším injekčním uživatelům drog. V ČR se zkoušelo zavedení výdejních automatů v Praze po dobu pěti měsíců, poté byl pilotní projekt přerušen. V současnosti je činnost projektu pozastavena, avšak cílem jeho realizátorů - o.s. Progressive - je znovuobnovení tohoto projektu.
 
Prevence drog -
Problematika drog je úzce spojena s primární prevencí zaměřenou zejména na mladé lidi. Mladí jsou nejvíce ovlivnitelní marketingovým tlakem a důležitostí image. Vlády států proto musí stanovit a uplatňovat vhodné a účinné politiky díky nimž budou mladí lidé schopni cenit si vlastního života a plně ho kontrolovat. Podle INCB je možno pokrok v oblasti prevence zneužívání drog za posledních deset let označit přinejlepším slovem skromný.
 
Ilegální drogy - 
Šalvěj divotvorná, halucinogenní houby, lysohlávky.
Do skupiny halucinogenních drog patří několik stovek různých látek. Obecně je lze rozdělit do tří základních skupin:
přírodní halucinogenní drogy rostlinného původu a z hub např. mezkalin, durman, psilocybin a jiné. Přírodní halucinogenní drogy živočišného původu např. bufetenin. Semisyntetické a syntetické, tj. poloumělé a umělé halucinogenní drogy např. LSD a PCP andělský prach. Konopné drogy - Na černém trhu se vyskytují a jsou zneužívány především dvě základní formy drogy. První je marihuana (tráva, zelí apod.), druhou hašiš (haš, čokoláda apod.). Opiáty, heroin - opiáty jsou obecně a právem spolu s ředidly vnímány jako nejnebezpečnější skupina drog vůbec. Dále kokainové drogy, amfetaminy, pervitin (Metamfetamin), psychostimulancia, extáze a taneční drogy. 
 
Cílem světového dne je podněcovat lidi na celém světě ke společnému postupu proti zneužívání drog a obchodování s nimi. Mladé lidi vyzývá, aby na první místo postavili své zdraví a řekli drogám ne.
 

Autor - jessynka