Chráněné přírodní památky v Brně

26.05.2010 14:43

Chráněné přírodní památky v Brně

 

Žebětínský rybník 

Je přírodní památka z důvodu ochrany menšího rybníku a mokřadní louky, refugium obojživelníků, jako například skokana hnědého a ropuchy obecné, kteří se tu rozmnožují. Žáby se během rozmnožování často ocitaly na pozemní komunikaci vedoucí po hrázi rybníka, a proto došlo v roce 1999 k vybudování dvou betonových podchodů, které umožňují jejich bezpečnou migraci. Jednalo se o jeden z ukázkových projektů na ochranu obojživelníků.

 

Údolí Kohoutovického potoka

Je přírodní památka z důvodu ochrany lokality, zalesněný porost, který je tvořen zejména buky, ale i lípami, javory a habry. Dále zde roste množství chráněných druhů rostlin jako je oměj vlčí mor nebo okrotice červená.

 

Velká Klajdovka

Je přírodní památka z důvodu ochrany stepních a lesostepních svahů s bohatým výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Velká Klajdovka je významnou entomologickou lokalitou.

 

Soběšické rybníčky

Přírodní památka. Důvodem ochrany jsou dva malé rybníčky, refugium obojživelníků. Přes rybníčky protéká potok Kubelín, přítok Ponávky.

 

Skalky u Přehrady

Přírodní památka. Jedná se o dva samostatné skalnaté kopce, které jsou chráněny. Dělí je od sebe řeka Svratka a hráz, na jedné straně s Brněnskou přehradou, důvodem ochrany je teplomilná vegetace, která se spolu s lišejníky nachází na zdejším skalnatém terénu.

 

Rájecká tůň

Důvodem ochrany je přirozená říční tůň obklopená zbytky lužního lesa, mokřadní rostlinná společenstva, výskyt obojživelníků. Nedaleko památky se nachází přírodní rezervace Černovický hájek. Tůní protéká Černovický potok, který se o kilometr dál vlévá do Holáseckých jezer.

 

Medlánecká skalka

Přírodní památka se nachází na severním svahu návrší Medlánecká sníženina. Důvodem ochrany jsou teplomilná rostlinná společenstva s výskytem zvláště chráněného koniklece velkokvětého. Kromě chráněného koniklece velkokvětého jsou zastoupeny hvozdíček prorostlý, mochna písečná, pavinec modrý, růže šípková, řešetlák počistivý, silenka ušnice či zvonek moravský. Z ptáků tam hnízdí ťuhýk obecný, v okolních zahradách krutihlav obecný, lejsek šedý, rehek zahradní nebo strakapoud jižní, z motýlů byl zaznamenán modrásek nejmenší.

 

Obřanská stráň

Důvodem ochrany jsou skalnaté svahy s teplomilnými květinami jako například koniklec velkokvětý, křivatec rolní či mochny.

 

Netopýrky

V městské části Brno - Komín. V chráněném území se nachází řada chráněných druhů rostlin, mezi nejvýznamnější patří koniklec velkokvětý. Jde o jednu z nejcennějších nelesních krajinných prostor okraje Brna a o Evropsky významnou lokalitu. Důvodem ochrany je izolovaný ostrůvek teplomilných společenstev, který obsahuje některé chráněné a ohrožené druhy a druhy vyžadující pozornost.  Z hmyzu zde najdeme typické teplomilné druhy, jako je kudlanka nábožná. Na Netopýrkách a blízkém okolí zaznamenán výskyt ťuhýka obecného a nyní i přímo na Netopýrkách stopy výskytu sysla. 

 

Na skalách

Nachází se na levé straně průlomového údolí řeky Svratky, zčásti zatopeného Brněnskou přehradou v Bobravské vrchovině. Tvoří ji skalní výchoz a příkrý svah s jižní až jihozápadní expozicí v okrsku Trnovka. Důvodem ochrany jsou lesní společenstva zakrslých doubrav, jejich bylinný podrost a teplomilná travinobylinná společenstva. Ve starých doupních stromech hnízdí krutihlav obecný, lejsek bělokrký a šedý, rehek zahradní, strakapoud prostřední a žluva hajní.

 

Medlánecké kopce

Jedná se o dva chráněné samostatné kopce v severním pokračování Palackého vrchu Medlánecký kopec a Střelecký kopec. Důvodem ochrany je teplomilná květena a hmyz spadající do biomu stepí. Na letišti AK Medlánky poblíž rezervace se současně vyskytuje i kolonie syslů.

 

Holásecká jezera

Jedná se o soustavu 10 jezer na Černovickém potoku. Důvodem ochrany je systém vodních ploch charakteru nížinných poříčních jezer s břehovými porosty refugium obojživelníků. Oblastí vede cyklotrasa, která pokračuje dále až do Rakouska. 

 

Bílá hora 

Kopec v Šlapanické pahorkatině pokrytý vegetací lesoparkového typu. Na vrcholu se nachází památník dělnického hnutí. Z vrcholu je dobrý rozhled na Brno. Předmětem ochrany je teplomilné travinobylinné společenstvo na jižním a jihovýchodním svahu s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

 

Augšperský potok

Důvodem ochrany je údolí s meandrujícím potokem sloužícím jako útočiště obojživelníků a ohrožených druhů ptactva. Potok vytéká z tunelu pod Masarykovým okruhem a poté, co proteče přírodní památkou se stává levostranným přítokem Augšperského potoku.

 

Junácká louka

Jedná se o louku nad levým břehem Brněnské přehrady v komplexu přírodního parku Podkomorské lesy, geograficky náleží Hornosvratecké vrchovině. Na protější straně přehrady se nachází hrad Veveří a další přírodní památka Kůlny. Důvodem ochrany je bohatá květena a zejména častý výskyt hořce křížatého, který je v Česku velmi ohroženým druhem.

 

Autor - jessynka